måndag 27 juli 2009

Regler för kommentarer

Som tidigare gäller att kommentarer ska ha ett vårdat språk och inte vara nedlåtande mot enskilda personer eller etniska grupper. Toleransen för nedlåtande kommentarer om redaktören är större än om det gäller andra personer.

Kommentarer ska också ha med det ursprungliga inlägget att göra. De ska tillföra något till diskussionen. Att bara upprepa något som redan sagts tillför inget nytt. Kommentaren ska vara författad av den som skickar den. I stort sett identiska kommentarer som skickas till flera olika bloggar avvisas.

Vi tillåter inte länkar till bloggar och hemsidor som vi anser främlingsfientliga eller på annat sätt olämpliga. Det gäller även om just den länkade sidan är acceptabel.

Exempel på kommentarer vi har avvisat är:
allmänt svammel
berättelser om en fest man varit på
djupgående språkvetenskapliga analyser

Slutligen: Man kan klaga men inte överklaga.

Mvh
Redaktionen för Vi i Sverige

söndag 26 juli 2009

Fler människor ger fler arbetstillfällen

"En dynamisk ekonomi är inget nollsummespel där antalet jobb är konstant", skriver DN på sin ledarsida och fortsätter: "Det finns ingen bortre gräns för hur många arbeten som kan skapas, så länge som både människor och företag har möjlighet att växa".

Det är bra att DN bidrar till att sprida kunskap om detta. Det borde inte vara så svårt att inse att antalet arbetstillfällen i ett land är starkt beroende av hur många människor som bor där (Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi). Tyskland med 82,3 miljoner invånare har 38,2 miljoner arbetstillfällen medan Sverige med 9,1 miljoner invånare har 4,4 miljoner som arbetar. Det är lätt att inse att det inte skulle kunna vara tvärtom.

De nya regler för arbetskraftsinvandring som infördes i december 2008 är ett steg i rätt riktning. Det är också bra att man i någon mån gett möjlighet för de som fått avslag på asylansökan men har arbete, att istället bli prövade som arbetskraftsinvandrare. Likaså är det bra att utländska studenter som avslutat sin utbildning i Sverige har möjlighet att stanna kvar och arbeta.

Arbetskraftsinvandring är dock inte något nytt som Regeringen uppfann 2008, även om de ibland försöker ge sken av det. Flera tusental har fått uppehållstillstånd och uppehållsrätt för arbete de senaste åren. Många av dem är EU-medborgare men åtskilliga kommer också från länder utanför EU.

torsdag 23 juli 2009

Sverigedemokratisk präst vill byta ut svenska värderingar

Tidningen Dagen har en intervju med prästen Axel W Karlsson som kandiderar för Sverigedemokraterna till kyrkomötet. "Inget samhälle kan bestå om det har motstridiga grundvärderingar. Om mångkultur innebär olika mössor, mat och musik så är det inget problem, men om grundvärderingarna är olika blir det problem", säger Axel W Karlsson.

Det är tydligen sverigedemokratiska grundvärderingar Axel W Karlsson vill införa, och de är ingalunda svenska. En värdering som de flesta svenskar har är att människor fritt ska få välja vem de vill bilda familj med. Sverigedemokraternas invandringspolitiska program säger nej till detta.

Svenskar ska förbjudas bilda familj med personer från "kulturellt avlägsna" eller "icke-västliga" länder genom att man inför totalstopp för invandring från sådana länder. Det är ett brott mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 16.

Den som vill bilda familj med personer från kulturellt närstående eller västliga länder ska betala en straffavgift på ett prisbasbelopp (42 800 kr år 2009). Det motiveras med att det ska vara ett bidrag till svenskundervisning och andra anpassningskostnader. Men den mesta undervisningen i Sverige, även vuxenundervisning, är gratis. Det skulle vara diskriminerande att vissa medborgare skulle tvingas betala en avgift för det bara för att man bildar familj med någon från ett annat land, i synnerhet som den personen tillför Sverige en utbildning som det skulle kostat samhället ca en miljon att ge en infödd.

Några "övriga anpassningskostnader existerar inte. Tvärtom betalar hushåll som består av både invandrare och infödda mer skatt och får mindre ekonomiskt bistånd än helsvenska hushåll.

Den som bildar familj med någon från ett annat land ska också betraktas som potentiellt kriminell och asocial eftersom man ska underteckna en anpassningsförklaring, något man inte behöver göra om man bildar familj med en svensk.

Vilka värderingar hos invandrare från "icke-västliga" länder är då Axel W Karlsson rädd för? Vilka värderingar förenar en kines, en afghan, en indier, en ryss eller en nigerian? Ja, vi som känner och umgås med människor från olika länder vet att grundvärderingen är att allt ni vill att människorna ska göra mot er ska ni också göra mot dem.

Göteborgs biskop Carl Axel Aurelius är bekymrad över Axel W Karlssons kandidatur men kan trösta sig med att Karlsson inte är anställd i Svenska kyrkan.

Lars Perssontisdag 21 juli 2009

Nämndemän måste ha demokratiska värderingar

Idag tillsätts nämndemännen av de politiska partierna, skriver DN på sin ledarsida idag. Det DN drar fram som det främsta problemet är den skeva åldersfördelningen, med en stor andel pensionärer. Visst kan det vara ett problem, men ett ännu större problem är att personer som saknar grundläggande demokratiska värderingar kan bli inkvoterade som nämndemän på grund av sin politiska tillhörighet.

Något som borde diskvalificera en person från att bli nämndeman är att förorda kollektiv bestraffning. Att ingen ska straffas eller nekas rättigheter på grund av någon annans brott borde vara en självklarhet för alla i Sverige år 2009. Ändå hörs ofta krav på kollektiv bestraffning, inte minst i migrationsfrågor. Krav på att en överrepresentation i brottslighet hos en grupp ska påverka beslut om uppehållstillstånd för alla i gruppen är vanliga. Det finns de som anser att om en invandrare begår brott ska hela familjen utvisas. Om en invandrartjej misshandlas av sin bror för att hon har en svensk pojkvän ska hon alltså utvisas tillsammans med den som misshandlat henne. Det är heller inte ovanligt att man vill stoppa invandringen helt därför att någon anlagt en brand i Rosengård. En afghan som förföljs av talibaner ska alltså inte få uppehållstillstånd därför att en svensk tonåring med irakiska föräldrar anlagt en brand i ett soprum. En amerikan får inte leva med sin svenska fru i Sverige därför att en statslös rånat en butik i Sverige.

Inget parti har klart uttalat att man stöder en sådan rättsprincip, men uppfattningen är klart vanligare bland företrädare och sympatisörer från vissa partier än från andra. Ingen som vill tillämpa lagen på ett rättsvidrigt sätt ska få bli nämndeman. Därför måste inkvoteringen efter politisk tillhörighet ersättas med en bedömning av nämndemännens rättsuppfattning både innan de börjar sitt uppdrag och under uppdragets gång.

Lars Persson

Fler länkar: Newsmill

lördag 18 juli 2009

22 procent av barnen föds av invandrade kvinnor

Förra året föddes 109 301 barn i Sverige, skriver Göteborgsposten. Det är det högsta födelsetalet sedan 1994. Det finns flera anledningar till att födelsetalet ökat. Dels att det finns fler invånare men också att många valde skjuta upp barnafödandet i slutet av 90-talet. En viktig anledning är också invandringen. År 2007 föddes 22 procent av barnen av kvinnor som själva var födda utomlands (Barnafödande bland inrikes och utrikes födda).

En stor andel av de som invandrar är i fertil ålder när de anländer till Sverige. Det är den främsta anledningen till att invandrarkvinnor står för så stor andel av barnafödandet. Däremot är inte invandrarfamiljerna särskilt stora. Bara 6 procent av familjerna består av fler än 4 personer (Fakta och myter om integration).

fredag 17 juli 2009

Asyl och annan invandring

Kommentarerna om Stockholmsprogrammet fortsätter i media, inte minst om den delen som handlar om asyl- och invandringspolitiken. I Svenska Dagbladet avhandlas ämnet dels på ledarplats och dels i en artikel av Wolfgang Kopetzky och Bengt Westerberg, båda från Röda Korset.

Asyl är bara ett av flera skäl till att invandra, men ett skäl som tar upp större delen av debatten. År 2008 gavs 12 procent av uppehållstillstånden av asylskäl och ytterligare 12 procent gavs till anhöriga till tidigare asylsökande. Om en person har asylskäl har i praktiken hela familjen samma skäl, även om de anländer något år senare. Att ge förföljda människor skydd har ett humant värde i sig. Det ska inte krävas ekonomisk lönsamhet för sådan invandring, på samma sätt som det finns ett värde i att ta hand om sjuka och handikappade.

Asylsökande är i ett mycket mer utsatt läge än andra invandrare. Eftersom det finns så många spärrar i de flesta av världens länder utnyttjas de ofta av människosmugglare. De anländer till ett främmande land ofta utan papper och kanske utblottade. Som vi berättat tidigare är rättsprocessen som inleds långt ifrån rättssäker, inte minst därför att deras juridiska ombud inte alltid håller så hög klass. Om de trots allt beviljas asyl väntar det svåra arbetet att etablera sig i det nya landet, något som det ligger i samhällets intresse att underlätta.

Naturligtvis krävs resurser för detta men med riktiga insatser från samhället lär man få tillbaka en stor del när dessa människor etablerat sig och börjat arbeta. En samordnad och mer konstruktiv asyl- och integrationspolitik i EU skulle få mycket positiva effekter och något vi kan hoppas att Stockholmsprogrammet ska medföra.

För annan invandring har vi en helt annan situation. För den som kommer som arbetskraftsinvandrare, student eller anhörig till en svensk eller annan väletablerad invånare är alla papper i ordning. Försörjning och mottagande är till största delen ordnat på annat sätt än via samhället. Arbetskraftsinvandrare har ju arbete, studenter har också ordnat försörjning innan de kommer hit och för anhöriginvandrarna är det deras anhöriga i Sverige som har ansvaret för försörjningen. Det stöd samhället behöver ge är främst undervisning i svenska, vilket naturligtvis också är ett stort samhällsintresse.

Den största delen av invandringen är därför mycket lönsam för Sverige. Det är också den delen av invandringen som ökar. Om invandringen är ekonomiskt lönsam beror inte på varifrån invandrarna kommer utan snarare på varför de invandrar. En anhörig till en svensk har en mycket bättre situation än en flykting, även om de kommer från samma land.

Invandringens lönsamhet har därför minst två delar. Den ekonomiska lönsamheten är mycket svår att beräkna, den humanistiska delen omöjlig.

Lars Persson

onsdag 15 juli 2009

SD-retorik från SkD

Det så kallade Stockholmsprogrammet, om samarbete i rättsliga och inrikes frågor inom EU, kommenteras i flera tidningar idag. En del av Stockholmsprogrammet gäller skapande av en gemensam asyl- och migrationspolitik.

Sydsvenskan skriver att dörren till Europa måste förbli öppen och att ”en gemensam asylpolitik förutsätter att bedömningen är öppen, likvärdig och rättssäker i alla EU-länder”. Värdarna för mötet i Stockholm, justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström skriver i DN att ”en asylsökande ska veta att behandlingen av hans eller hennes asylansökan blir likadan oavsett i vilken medlemsstat den lämnas in”.

Skånska Dagbladets ledarskribent däremot tycks se spöken och tar till retorik som annars är typisk för Sverigedemokraterna. Man använder det slitna SD-uttrycket ”massinvandring” och menar att ”öppnare gränser leder direkt till socialbyråerna”. Man skriver också att ”den massarbetslöshet som präglar EU innebär enorma påfrestningar på trygghetssystemen. Fortsätter krisen i flera år breder massfattigdom ut sig och i spåren på det social och politisk oro”.

Avsikten med gemensamma asylregler är ju just att ansvaret för asyl ska fördelas jämnare mellan EU-länderna, inte att EU totalt ska ta emot fler asylsökande. Hur många som ges asyl måste för övrigt främst styras av behovet, inte av någon förutbestämd gräns.

Andra delar av migrationen orsakar inte heller någon ”massarbetslöshet” eller ”massfattigdom”. Arbetskraftsinvandringen kan ju regleras efter behov och sker så också i t.ex. Sverige. Den som vill ha uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare måste ha erbjudande om ett arbete. Finns det ont om jobb minskar också arbetskraftsinvandringen. De regler man skapar ska gälla under flera år framåt. Då kan man inte stirra sig blind på att det är ekonomisk kris just nu. Reglerna är utformade så att behovet av arbetskraft ska kunna tillgodoses när konjunkturen vänder. ”Varje medlemsstat ska även fortsättningsvis få bestämma hur många arbetskraftsinvandrare de vill ta emot utifrån behovet på arbetsmarknaden, men vi behöver bli överens om ramarna”, säger Tobias Billström.

Skånska Dagbladets ledarskribent tar Spanien som exempel på ett land som har hög arbetslöshet och påstår att detta beror på invandringen. Men Spanien har lägre andel utrikes födda än Sverige och har högre arbetslöshet (Invandring – sysselsättning och samhällsekonomi). Över huvudtaget kan man inte se något samband mellan andel utrikes födda och arbetslöshet i OECD-länderna.

I Sverige är invandringen lönsam för samhället, speciellt invandringen av anhöriga till svenskar och andra väletablerade invånare. Om andra länder i EU lyckas sämre så beror det inte på invandringen, men möjligtvis på en dålig integrationspolitik.

Lars Persson

lördag 11 juli 2009

Media har stor skuld till hatet mot muslimer och invandrare

Expressens ledarsida skriver idag om "Slöjhatets offer". "Över hela kontinenten går främlingsfientliga rörelser framåt, från Sverigedemokraterna till Storbritanniens gamla skinnskalleparti BNP och nyfascisterna i Italien", skriver man. "Slöjan fungerar som ett rött skynke, och ingenting tycks kunna locka fram sådana rasande rasistreaktioner som hur muslimska kvinnor klär sig".

Media har en stor skuld i att det blivit så här. Under flera decennier har man inpräntat i folks medvetande att det är "muslimska fundamentalister" som stått för det ena eller andra dådet runt om i världen. När IRA sprängde sina bomber talade man däremot aldrig om "kristna fundamentalister".

Krig och terrordåd uppstår inte på grund av varken islam eller kristendom. Däremot har religion under många sekler använts för att skaffa sig makt och kontrollera människor. Även George W. Bush gjorde ju ett försök att påstå att han fått uppdraget av Gud. "Muslimska fundamentalister" såväl som de krigande parterna på Nordirland är inte fundamentalister därför att de är religiösa. De vill bara ha makt, och detta borde media ha talat om istället för att medverka till att skapa den främlingsfientlighet vi har idag.

Media fortsätter att omedvetet skapa fientlighet inte bara mot muslimska invandrare utan mot alla invandrare. Deras förkärlek för att skildra invandrartäta problemområden och deras ointresse för den väletablerade majoriteten av invandrarna, ger en felaktig bild av invandringens positiva betydelse för Sverige. En del av orsken är sensationslystnad. Det är naturligtvis inte särskilt spännande att skildra hur vanliga invandrare går till jobbet och lever Svensson-liv. En annan orsak är okunskap om vilka som invandrar och hur de flesta invandrare lever.

Till medias försvar skall dock sägas att det då och då dyker upp undantag.

Lars Persson

torsdag 9 juli 2009

Ökad sysselsättning för invandrare i både Sverige och Danmark

Danmarks Industri har gett ut en rapport som visar att sysselsättningen bland invandrare i Danmark ökat med nära 10 procentenheter mellan 1996-2006. På ledarsidan i Svenska Dagbladet ställer man frågan om vi har något att lära av den danska regeringens integrationspolitik. Man skriver: ”Kan det vara så att debatten om vilka värden som kännetecknar det danska samhället, om sociala koder, traditioner och språkkunskaper har gjort att allt fler – både invandrare och danskar – insett vikten och fördelarna med integration?”

Det man inte talar om är att det har skett en liknande utveckling i Sverige. Enligt SCB:s publikation ”Integration – en beskrivning av läget i Sverige”, diagram 4.1 har sysselsättningen för utrikes födda kvinnor ökat från drygt 50% till ca 60% och för utrikes födda män från knappt 60% till 70% mellan 1996-2006 (20-64 år).

Rapporten från Dansk Industri skriver att invandringen är en vinst för dansk ekonomi. Utan invandring skulle arbetsstyrkan ha minskat i Danmark och varit 65 000 personer mindre.

Lars Persson

Läs även i Uppsala Nya Tidning: Skäl att hala dannebrogen, Lite siffror bakom "Skäl att hala dannebrogen"

måndag 6 juli 2009

Sverigedemokraterna kostar mer än gömda flyktingar

Sverigedemokraterna har länge varit upprörda över att Region Skåne ger akut sjukvård till gömda flyktingar. Det skulle enligt dem minska utrymmet för vård till andra. Nu skriver Sydsvenskan att det man bråkat så mycket om är en kostnad på 310 982 kr.

Partistödet till Sverigedemokraterna kostade Region Skåne 1 394 000 kr år 2008. Så vem tär mest på svenskarnas vård?

Om rättsprocessen varit perfekt och alla de som har skyddsbehov getts asyl så hade man inte behövt ge sjukvård till papperslösa. Men det finns många vittnesmål om att rättsprocessen har stora brister. Läs t.ex. här:

Kritik från KD-nämndemän i migrationsdomstolen
Asylprövning är ingen exakt vetenskap
Migrationsdomstolarna skapar sina egna lagar

söndag 5 juli 2009

Vill Sverigedemokraterna försämra studiebidraget?

Regeringen har infört en försöksverksamhet med SFI-bonus som innebär att den som klarar godkänt resultat på en studieväg inom 12 månader i efterhand kan få 6000 - 12000 kr. Försöksverksamheten omfattar 13 kommuner. Det här har upprört Sverigedemokratiska känslor, bl.a. Thoralf Alfsson i Kalmar. På sin blogg ställer han frågan: När kommer samma system inrättas för våra studenter som klarar sin utbildning på kortare tid än förväntat?

SFI-studier berättigar inte till studiemedel så Sveriges studenter skulle säkert bli mycket missnöjda om Sverigedemokraterna lyckades ersätta studiebidraget med något som liknar SFI-bonusen. Studiebidraget (bidragsdelen) år 2009 är 13420 kr per termin (CSN). Man kan ansöka för ett år i taget och kan alltså få 26840 kr under ett år utan att redovisa några studieresultat. Den som har barn kan få tillägg. Studiebidraget är också pensionsgrundande.

lördag 4 juli 2009

Kritik från KD-nämndemän i migrationstomstolen

Sydsvenskan har tidigare granskat migrationstomstolarna och visat att olika domstolar och olika domare bedömer likartade fall olika. Nu riktar flera KD-nämndemän i migrationsdomstolarna allvarlig kritik mot framförallt de asylsökandes ombud (Kristdemokraten).

Gunvi Hubler:
Vi nämndemän ställer våra ”dumma” frågor, och det behövs för ombuden är ofta rätt dåliga. Den klagande får inte den hjälp han eller hon skulle behöva. Ibland undrar man om de över huvud taget har träffat sin klient.

Yusuf Aydin:
Ibland översätter de inte ens viktiga dokument. De underlag vi får är ofta undermåliga och de är ibland färgade.

Magnus Ramstrand:
Man är ofta osäker på hur djupt tjänstemännen verkligen grävt. Att det ibland brister, märker jag när det handlar om länder som jag själv känner till.


Ulf Johansson kritiserar att man är tvungen att på några dagar läsa in handlingar för 12 mål för avgörande under en och samma dag. Dessutom hade vissa av målen inte en enda inlaga från ombudet, bara från Migrationsverket, säger han.

Det duger inte att den som får avslag på sin asylansökan ska kunna stanna kvar i landet, skriver Tobias Billström, Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson i DN. Men förutsättningen måste då vara att asylprocessen är rättssäker. Vi får fler och fler vittnesmål om att så inte är fallet.

Lars Persson


torsdag 2 juli 2009

Migranter är de bästa biståndsarbetarna

Allt fler migranter skickar allt mer pengar till sina släktingar i hemlandet. Summan av dessa så kallade remitteringar är tre gånger så stor som världens samlade bistånd. "Vi sticker ut hakan och säger att de som remitterar är de bästa biståndsarbetarna", säger Lisa Pelling, doktorand i statsvetenskap och verksam i tankesmedjan Global utmaning.

Enligt statistik från 2002 uppgår remitteringarna från invandrare i Sverige till 5 miljarder kronor per år eller 4000 kr per invandrare. Eftersom motsvarande siffra för Danmark är 35000 kr/person tror Lisa Pelling att statistiken är missvisande.

Det här är ett mycket effektivt bistånd som går direkt till de som behöver det. "Vi i Sverige"-redaktionen har omfattande personlig erfarenhet av det. Det kan handla om att betala en sjukhusräkning, att köpa en pensionsförsäkring eller helt enkelt hjälpa till med de dagliga utgifterna.

De enda mellanhänderna är banker och andra företag som tar ut ganska höga avgifter för att genomföra transaktionerna. En typisk kostnad för överföring via bank är att den svenska banken tar 70 kr och den utländska 200 kr. Det är dock inte alltid möjligt att överföra via bank. Då måste andra företag, som t.ex. Western Union anlitas. Dessa debiterar efter hur stor summa som skickas och avgiften blir mellan 5-10% av summan.

Remitteringarna är en mycket viktig biståndsinsats men det finns alltså även banker och andra företag som lever gott på dessa transaktioner. Med tanke på den stora betydelse remitteringarna har för världssamfundet borde det skapas möjligheter att till självkostnadspris skicka pengar över gränserna. Då skulle ännu mer pengar hamna just där de behövs.

Länkar: SvD, Aftonbladet, Smålandsposten